นายชัยนรินท์  วสอื้นรัมย์

ผู้อำนวยการ

สพป. มหาสารคาม เขต 2

ดร.วิทยา  นนท์นภา

รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 2

นางสุธีรา  ปะสังติโย

ผู้อำนวยการกลุ่ม

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Tel : 081- 252-7266

Id Line : 

E-mail : daraneemk2@esdc.go.th    

Facebook :            

นายณวัฒน์  จันทเขต

หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

กศ.ม. บริหารการศึกษา

โทร 062-5569919

nawat405@gmail.com

นายธนัฐ  จันทเขต

หัวหน้ากลุ่มวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา

การศึกษา : ค.บ. ฟิสิกส์ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 

  กศ.ม. การบริหารการศึกษา

  โทร 062-5569919

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม สื่อ นตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

หัวหน้างานการศึกษาพิเศษเรียนรวม

การศึกษา : ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏสุรินทร์

กศ.ม. การบริหารการศึกษา  มหาวิทาลัยราชภัฎสุรินทร์

Tel : 089-7917-7977

Id Line : 0899177977

E-mail : daraya.co@gmail.com

          : sakda_p@mkarea2.go.th 

Facebook : ศักดิ์ดา  ปาสานำนางกิตติภูมิ   สาชะรุง

หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา


ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


ภาระงาน

งานเลขา

คุณธรรม สพฐ.

IFTE

Conext ED

ติดต่อ

091-8636943

sacharoong1213@gmail.com


นางสาวช่อรัตนา   ปัททุมมา

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้


ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ป.ตรี วท.บ.เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 

ป.โท กศ.ม.การบริหารการศึกษา


นางสาวกาญจนา   หนูผาสุข

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

วท.บ. เคมี

ค.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษา

โทร 089-4225207

kanchana.tuan@gmail.com

นางศธทบ   ไชยจันทร์ดี

งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

คบ.การศึกษาปฐมวัย

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

ศษ.ม.​  หลักสูตรและการสอน

โทร 064-9185423

kan.chaichandee@gmail.com

พันจ่าเอก คมกริช ปะริปุณณะ

งานพัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ป.ตรี ศษ.บ คณิตศาสตร์

ป.โท  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา


นางเพ็ญพิชญ์ชา  บุญศิลา

งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ป.ตรี ศน.บ.การศึกษาปฐมวัย

ป.โท  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นายรัชชานนท์  เมธดลเดชา

งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

ปริญญาตรี   พธ.บ. ศาสนา

ปริญญาโท   ศศม. การบริหารการศึกษา


นางสาวอุลัยภรณ์  ปะสีระเก

งานส่งเสริม สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

การศึกษา 

ป. ตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

ป.โท กศ.ม. หลักสูตรแลการสอน

นางสาวปวีณา รัทนีย์

งานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวปวีณา รัทนีย์

ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

โทร 0864067208

Paweerathta@gmail.com


นางสาวอรอมา  พละกลาง

เจ้าพนักงานธุรการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขา การจัดการ

โทร  085 7582602

นางสาวแผ้วมณี  มาตรี

เจ้าพนักงานธุรการ