นายวิทยา คชโคตร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

รับผิดชอบงาน

งานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา

คบ.พลศึกษา

ศศ.ม.พลศึกษา

โทร : 061 1234158

E-mail : wittayamk2@esdc.go.th

นางดรณี ปะสังติโย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

งานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา

E-mail : daraneemk2@esdc.go.th

081- 2527266

นายคมกริช ปริปุณณะ

นายณวัฒน์ จันทเขต

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

กศ.ม. บริหารการศึกษา

โทร 062-5569919

nawat405@gmail.com

นายธณัฐ จันทะเขต

นายศักดิ์ดา ปาสานำ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

งานวิจัยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

การศึกษาพิเศษเรียนรวม

นางศธทบ ไชยจันทร์ดี

คบ.การศึกษาปฐมวัย

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

ศษ.ม.​ หลักสูตรและการสอน

โทร 064-9185423

kan.chaichandee@gmail.com

นางสาวกาญจนา หนูผาสุข

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

วท.บ. เคมี

ค.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษา

โทร 089-4225207

kanchana.tuan@gmail.com

นางสาวช่อรัตนา ปัททุมมา

นายวุฒินันทร์ พรนิคม

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู(ปว.ค.)

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

โทร. 063-5891449

cityzx2600@gmal.com