นายมีชัย พลภูงา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

E-mail : meechaimk2@esdc.go.th

นางรุ่งอรุณ สิงห์สุพรรณ

นายวิชาน ศรีอาภรณ์

นายวิทยา คชโคตร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

รับผิดชอบงาน

งานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา

คบ.พลศึกษา

ศศ.ม.พลศึกษา

โทร : 061 1234158

E-mail : wittayamk2@esdc.go.th

นางดรณี ปะสังติโย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

งานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา

E-mail : daraneemk2@esdc.go.th

081- 2527266

นายคมกริช ปริปุณณะ

นายณวัฒน์ จันทเขต

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

กศ.ม. บริหารการศึกษา

โทร 062-5569919

nawat405@gmail.com

นายธณัฐ จันทะเขต

นายศักดิ์ดา ปาสานำ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

งานวิจัยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

การศึกษาพิเศษเรียนรวม

นางศธทบ ไชยจันทร์ดี

คบ.การศึกษาปฐมวัย

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

ศษ.ม.​ หลักสูตรและการสอน

โทร 064-9185423

kan.chaichandee@gmail.com

นายวุฒินันทร์ พรนิคม

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู(ปว.ค.)

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

โทร. 063-5891449

cityzx2600@gmal.com

นางสาวกาญจณา หนูผาสุข

นางสาวช่อรัตนา ปัททุมมา