📢ข่าวประชาสัมพันธ์

💡ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษคลิกลิงค์ 

💡ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนรวม คลิกลิงค์  

📖เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือโรงเรียน แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 18.7.66.pdf
คู่มือ ครู แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์26.4.66.pdf
คู่มือนักเรียน แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์26.4.66.pdf

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

นางสาวอุลัยภรณ์  ปะสีระเก

งานส่งเสริม สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา