นายศักดิ์ดา ปาสานำ

หัวหน้างาน ส่งเสริม วิจัยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

การศึกษา

  • อ.วท. วิทยาการคอมพิวเตอร์

  • ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

  • กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ภาระงาน

  • การศึกษาพิเศษเรียนรวม

  • ระบบคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

  • IEP Online

  • ระบบ SET

ติดต่อ

089-9177977

daraya.co@gmail.com

sakda_p@mkarea2.go.th


นายวุฒินันทร์ พรนิคม

งาน ส่งเสริม วิจัยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

การศึกษา

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู(ปว.ค.)

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

ติดต่อ

โทร. 063-5891449

cityzx2600@gmal.comนางกิตติภูมิ สาชะรุง

าน ส่งเสริม วิจัยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

  • ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

  • ก.ศม. บริหารการศึกษา

ภาระงาน

งานเลขา

คุณธรรม สพฐ.

IFTE

Conext ED

ติดต่อ

091-8636943

sacharoong1213@gmail.com


ประชาสัมพันธ์2.pdf
ประชาสัมพันธ์5.pdf
ประชาสัมพันธ์7.pdf
ประชาสัมพันธ์6.pdf
ประชาสัมพันธ์42.pdf
ประชาสัมพันธ์1.pdf
29 มิย63.pdf