กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร คู่มือการปฏิบัติงาน

📞แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา☎️

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานฯปีการศ.pdf
เล่ม 1 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ.pdf
เล่ม 2 การกำหนด มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษ.pdf
เล่ม 3 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของส.pdf
เล่ม 4 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ของ.pdf
เล่ม 5 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่.pdf

📞รายงานการสังเคราะห์

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕☎️

รายงานสังเคราะห์ SAR ปีการศึกษา 2563 สพป.มหาสาร.pdf
รายงานสังเคราะห์ SAR ปีการศึกษา 2564.pdf
รายงานผลการสังเคราะห์ SAR ปีการศึกษา 2565.pdf

ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

ตัวอย่างการเขียน SAR ปีการศึกษา 2566 ระดับการศึ.docx
ตัวอย่างการเขียน SAR ปีการศึกษา 2566 ระดับการศึกษา.docx

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒

เรื่อง ประกาศผลการคัดกรองสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IOA AWARD

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศผล IQA AWARD.pdf