ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา