ระเบียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2564

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565


นายสุชาติ พุทธา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 นำเสนอบทความทางวิชาการขอบคุณผู้อำนวยการลดาวัลย์ สีทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกทา ที่อำนวยการขยายผลโครงการ การพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning)

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 นายสมร หอมศรี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 นำคณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานและให้การเยี่ยมชม บรรยากาศการปฏิบัติงาน ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยมีนายสุชาติ พุทธลา ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 นายวิทยา นนท์นภา นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ โดยบรรยาการเป็นไปอย่างอบอุ่น ภายใต้มาตรการการเฝ้าระวัง โรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019

นายสุชาติ พุทธา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 เป็นประธานการประชุมแนวทางการประเมินความสามารถทางด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับชั้น ป.1 และแนวทางการการประเมินคุณภาพผู้่เรียน (NT) ชั้น ป.3 โดยมีนายไพทูรย์ ชาวโพธิ์ และดร.วิทยา นนท์นภา รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1-16 เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

  • เมื่อวันที่ 7-10กุมภาพันธ์ 2565 ดร.วิทยา นนท์นภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O net ให้กับกรรมการควบคุมห้องสอบ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานและเลขานุการกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ

สพป.มหาสารคาม เขต 2 ดำเนินกิจกิจกรรมการประกาศเจตจำนงเขตสุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยนายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำคณะบุคลากรในสำนักงานเขต ดำเนินกิจกรรมการประกาศเจตจำนงสำนักงานเขตสุจริต

การประชุมการตรียมการ รับการประเมิน ITA ONLINE 2021

นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เป็นประธานในการเตรียมความพร้อม

DLIT

Link : https://dlit.ac.th/ DLIT เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จำนวน ๑๕,๕๕๓ โรงเรียนครอบคลุมโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการศึกษาโดยรวมอย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Distance lerning information technology : DLIT ) มี ๕ รูปแบบ

ติวฟรี.com

ติวฟรี.com ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างโอกาส ทุกการเรียนรู้ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา คือต้นเหตุพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของความเหลื่อมล้ำในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ครอบครัวที่รวยกว่ามีโอกาสเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่ดีกว่า ไปอยู่โรงเรียนที่ดีกว่า อยู่ในสังคมที่ดีกว่า เข้าถึงเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ดีกว่า รวมถึงมีโอกาสเรียนกวดวิชากับติวเตอร์ที่มีชื่อเสียงมากกว่า ขณะที่เด็กฐานะดี 20% แรกของประเทศสามารถเข้าถึงการศึกษาที่ครบวงจรได้ดีมาก กลับกันเด็กไทยอีก 80% ยังขาดโอกาสเป็นอย่างมาก

contentcenter

https://contentcenter.obec.go.th/ OBEC Content Center เป็นโปรแกรมสำหรับให้บริการเผยแพร่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์แก่ นักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา รองรับการเข้าถึงเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 7 ประเภท ได้แก่ แอพลิเคชั่น, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Pdf, ePub), วีดิทัศน์ (Mp4), รูปภาพ (Jpg, Png), เสียง (Mp3), สื่อมัลติมีเดีย (Flash) และ งานวิจัยทางการศึกษา ใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ที่รองรับระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชั่น 8.0 ขึ้นไป Android เวอร์ชั่น 4.3 ขึ้นไป Windows เวอร์ชั่น 8.1 ขึ้นไป

สื่อการเรียนออนไลน์

DLTV

Link : https://www.dltv.ac.th/ ด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ตามพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ทรงเห็นว่าการพัฒนาการศึกษา คือ การสร้างความมั่นคงของประเทศ อีกทั้งยังทรงเข้าพระทัยถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันอย่างถ่องแท้ ในปี พ.ศ. 2560 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดใหม่ และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พัฒนาต่อยอดการดำเนินงานให้ทันสมัย หากแต่ยังคงยึดถือแนวทางของพระราชบิดาเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การศึกษาต้องสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะสำคัญ ๔ ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งสายสามัญและสายอาชีพอันสอดคล้องกับสภาวการณ์การศึกษาของโลกให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย

ขอบคุณผู้เยี่ยมชม

แสดงความคิดเห็นให้คำแนะนำ