การขับเคลื่อน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Report_ITA_School_2023.docx
finals.pdf
คู่มือสถานศึกษา.-ITA-2566-23Apr.pdf
ต้นฉบับคู่มือ ปปช.-ITA-2566-final AsiaAirport 10Mar.pdf
School-Final-f5.pdf
รายงาน ITA online สถานศึกษา.pdf
นำเสนอ ITA for School Plan Workshop_2022 เผยแพร่.pdf
นำเสนอ ITA School.pdf