เมื่อวันที่่ 11 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conferences เพื่อเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมการประชุม ดังกล่าว มีนายไพทูรย์ ชาวโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เป็นประธาน นำทีม ศึกษานเทศก์ โดยนางรุ่งอรุณ สิงห์สุพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้