คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  สพป. มหาสารคาม เขต 2

นายชัยนรินท์  วสอื้นรัมย์

ผอ. สพป. มหาสารคาม เขต 2

นายวีระศักดื์ ปัตตาลาโพธิ์

กรรมผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ


นางสุวิมล   สุขศรี

กรรมผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน


นางสุทิน  ทองดวง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านปฐมวัย

นายธัช  ปัตตาเนย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน


นายเกตุจันทร์  เหมือนสิงห์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล


นายนรินทร์  ศรีสว่าง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบิหารหารศึกษา


นายพลศักดิ์  ศรีโงะ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม


นางสุธีรา  ปะสังติโย

กรรมการและเลขานุการ