การศึกษาพิเศษ

มิย66.pdf
เตรียมความพร้อม เล่ม1.pdf
เตรียมความพร้อม เล่ม2.pdf
คณิตศาสตร์ เล่ม2.pdf
คณิตศาสตร์ เล่ม3.pdf
คณิตศาสตร์ เล่ม4.pdf
คณิตศาสตร์ เล่ม5.pdf
คณิตศาสตร์ เล่ม1.pdf
การอ่าน เล่ม1.pdf
การอ่าน เล่ม2.pdf
การอ่าน เล่ม3.pdf
การอ่าน เล่ม4.pdf
การอ่าน เล่ม5.pdf
การอ่าน เล่ม6.pdf
การเขียน เล่ม1.pdf
การเขียน เล่ม2.pdf
การเขียน เล่ม3.pdf
SEB, OBEC.pdf
5. ย้ายครู ปี พ.ศ. 2566 (แจ้ง สพท., สศศ.).pdf
3. หลักเกณฑ์และวิธีการ ปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ.pdf
4. แนวทางการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรวม เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา.pdf
ฉบับ 2 17 ธันวาคม ไฟล์นำเสนอ นโยบาย แผน โครงการ.pdf
3. การติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาเรียนรวม_สำนักงานสภาการศึกษา.pdf
2. คลิป vdo การศึกษาไทยเป็นแบบนี้รึเปล่า.mp4
1. การบริหารจัดการเรียนรวม ตามโครงสร้าง SEAT โดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน .pdf
1. การบริหารจัดการเรียนรวมโดยใช้โครงสร้าง SEAT.pptx
1. การบูณาการจัดการเรียนรวมและ PA.pdf
1. การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติ ปี 2566.pdf
1. การจัดการศึกษาแบบเรียน เติมเต็มคุณภาพสร้างการเงินอย่างทั่วถึง.pdf
2. การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏบัติปี 2566.pdf
2. ประเภทความพิการทางการศึกษาและแนวทางในการจัดการศึกษาเรียนรวม.pdf