นายมีชัย  พลภูงา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา E-mail : meechaimk2@esdc.go.th
089 4223087
   นางรุ่งอรุณ  สิงห์สุพรรณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ E-mail : rungaroonmk2@esdc.go.th
091 8627923
  นางสาวปราณี  วรรณปะเก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 E-mail : praneemk2@esdc.go.th
089 5741147
 นายวิชาน  ศรีอาภรณ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 E-mail : wichanmk2@esdc.go.th
095 6582558
นายวิทยา  คชโคตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


รับผิดชอบงาน 
งานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา


ABM : นาเชือก

คบ.พลศึกษา
ศศ.ม.พลศึกษา


โทร : 061 1234158
E-mail : wittayamk2@esdc.go.th
 
นางดรณี  ปะสังติโย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
E-mail : daraneemk2@esdc.go.th
081- 2527266
 
นายณวัฒน์ จันทเขต
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา


ABM : พยัคฆภูมิพิสัย
 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
กศ.ม. บริหารการศึกษา

โทร 062-5569919
nawat405@gmail.com
 นายศักดิ์ดา  ปาสานำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

งานวิจัยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
การศึกษาพิเศษเรียนรวม

ABM : พยัคฆภูมิพิสัย
 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

Tel. 089-9177977
Daraya.co@hotmil.com
 
   
   
   
 นางศธทบ​  ไชยจันทร์​ดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ


รับผิดชอบงาน 
งานเลขานุการ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบประเมินผล
การศึกษาพิเศษเรียนรวม

ABM : นาดูน
คบ.การศึกษาปฐมวัย
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
ศษ.ม.​  หลักสูตรและการสอน


โทร 064-9185423
kan.chaichandee@gmail.com
 
 นายวุฒินันทร์  พรนิคม 
ศึกษานิเทศก์


รับผิดชอบงาน 
งานเลขานุการ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบประเมินผล


ABM : พยัคฆภูมิพิสัย
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู(ปว.ค.)
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

โทร. 063-5891449
cityzx2600@gmal.com