นายมีชัย  พลภูงา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา E-mail : meechaimk2@esdc.go.th
089 4223087
   นางรุ่งอรุณ  สิงห์สุพรรณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ E-mail : rungaroonmk2@esdc.go.th
091 8627923
  นางสาวปราณี  วรรณปะเก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 E-mail : praneemk2@esdc.go.th
089 5741147
 นายวิชาน  ศรีอาภรณ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 E-mail : wichanmk2@esdc.go.th
095 6582558
 นางลำไพ  วันจงคำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 E-mail : lampimk2@esdc.go.th
081 9656950
 นายวิทยา  คชโคตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


รับผิดชอบงาน 
งานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา


ABM : นาเชือก

คบ.พลศึกษา
ศศ.ม.พลศึกษา


โทร : 061 1234158
E-mail : wittayamk2@esdc.go.th

 
นางดรณี  ปะสังติโย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 
E-mail : daraneemk2@esdc.go.th
081- 2527266
นายณวัฒน์ จันทเขต
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา


ABM : พยัคฆภูมิพิสัย
 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
กศ.ม. บริหารการศึกษา

โทร 062-5569919
nawat405@gmail.com
  นายศักดิ์ดา  ปาสานำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

งานวิจัยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
การศึกษาพิเศษเรียนรวม

ABM : พยัคฆภูมิพิสัย

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

Tel. 089-9177977
Daraya.co@hotmail.com
   
   
   
 นางศธทบ​  ไชยจันทร์​ดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ


รับผิดชอบงาน 
งานเลขานุการ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบประเมินผล
การศึกษาพิเศษเรียนรวม

ABM : นาดูน
คบ.การศึกษาปฐมวัย
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
ศษ.ม.​  หลักสูตรและการสอน


โทร 064-9185423
kan.chaichandee@gmail.com
 นางสาว บุษบา มิ่งไธสง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


รับผิดชอบงาน 
งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้


ABM : ยางสีสุราช


คบ.การประถมศึกษา
ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา
คม. หลักสูตรและการเรียนสอน

โทร 0614293246
bussaba-2520@hotmail.com
 นายวุฒินันทร์  พรนิคม 
ศึกษานิเทศก์


รับผิดชอบงาน 
งานเลขานุการ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบประเมินผล


ABM : พยัคฆภูมิพิสัย
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู(ปว.ค.)
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

โทร. 063-5891449
cityzx2600@gmal.com