มีชัย พลภูงา

นายมีชัย พลภูงา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

E-mail : meechaimk2@esdc.go.th

089 4223087