ระเบียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2564

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565การดำเนินการเตรียมความพร้อมในการ ทดสอบก่อน การสอบ O-net ของสพป.มหาสารคาม เขต 2

แบบทดสอบคู่ขนาน ระดับชั้น ป.6

➡️ วิชาภาษาไทย ➡️ เฉลย
➡️ วิชาภาษาอังกฤษ (แก้ไ) ➡️ เฉลย
➡️
วิชาคณิตศาสตร์ ➡️ เฉลย
➡️
วิชาวิทยาศาสตร์ ➡️ เฉลย

***แก้ไขเพิ่มเติม***
วิทยาศาสตร์ เฉลย
เฉลย ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม ข้อ 9
เฉลย วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม ข้อ 18

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสอบเชิงซ้อน (วิทยาศาสตร์ ทั้ง ป.6 )
ถ้าตอบถูก 3 ข้อย่อย ได้ 5 คะแนน
ถ้าตอบถูก 2 ใน 3 ได้ 2.5 คะแนน
ถ้าตอบถูก 1ใน 3 ไม่ได้คะแนน

แบบทดสอบคู่ขนาน ระดับชั้น .3

➡️ วิชาภาษาไทย ➡️ เฉลย
➡️ วิชาภาษาอังกฤษ ➡️ เฉลย
➡️ วิชาคณิตศาสตร์ (แก้ไข) ➡️ เฉลย (แก้ไข)
➡️ วิชาวิทยาศาสตร ➡️ เฉลย

****แก้ไข****
ภาษาอังกฤษ ข้อ 4 มีข้อผิดพลาดที่เฉลยครับ
ใช้ไฟล์นี้ระครับ "
เฉลย"

วิทยาศาสตร์ เฉลย

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสอบเชิงซ้อน (วิทยาศาสตร์ ทั้ง ม.3 )
ถ้าตอบถูก 3 ข้อย่อย ได้ 4 คะแนน
ถ้าตอบถูก 2 ใน 3 ได้ 2 คะแนน
ถ้าตอบถูก 1ใน 3 ไม่ได้คะแนน

วิธีการดาวน์โหลดแบบบันทึกคะแนน

หากพบปัญหาการ การบันทักคะแนนและการรายงานผล ให้ประสาน ศน.วุฒินันทร์ พรนิคม 063 7313339 หรือ id line 52831100085

แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ (Test Blueprint) วิทยาศาสตร์ ม.3 (ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณครูนันธิญา เวสา)

คลังข้อสอบ เก่า

ข้อสอบโอเนต ปี 2558

ข้อสอบภาษาไทย ป.6

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป. 6

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6

ข้อสอบภาษาไทย ม.3

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.3

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.3

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.3

เฉลยข้อสอบ ปี 2558

ข้อสอบภาษาไทย ป.6

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป. 6

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6

ข้อสอบภาษาไทย ม.3

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.3

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.3

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.3

ข้อสอบโอเนต ปี 2559 พร้อมเฉลย

ข้อสอบภาษาไทย ป.6

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป. 6

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6

ข้อสอบภาษาไทย ม.3

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.3

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.3

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.3

ข้อสอบอัตนัย

ข้อสอบอัตนัยภาษาไทย

ข้อสอบอัตนัยคณิตศาสตร์

ข้อสอบอัตนัยวิทยาศาสตร์

ข้อสอบอัตนัยภาษาอังกฤษ

ข้อสอบอัตนัยสังคมศึกษา


ข้อสอบโอเนต ปี 2560 พร้อมเฉลย

ข้อสอบภาษาไทย ป.6

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป. 6

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6

ข้อสอบภาษาไทย ม.3

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.3

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.3

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.3

ข้อสอบโอเนต ปี 2561 พร้อมเฉลย

ข้อสอบภาษาไทย ป.6

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป. 6

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6

ข้อสอบภาษาไทย ม.3

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.3

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.3

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.3

ข้อสอบโอเนต ปี 2562 พร้อมเฉลย

ข้อสอบภาษาไทยป.6

เฉลยข้อสอบโอเนตภาษาไทยป.6

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6

เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6

เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6

ข้อสอบโอเนตภาษาไทย ม.3

เฉลยข้อสอบภาษาไทย ม.3

ข้อสอบโอเนตคณิตศาสตร์ ม.3

เฉลยข้อสอบโอเนตคณิตศาสตร์ ม.3

ข้อสอบโอเนตวิทยาศาสตร์ ม.3

เฉลยข้อสอบโอเนตวิทยาศาสตร์ ม.3

ข้อสอบโอเนตภาษาอังกฤษ ม.3

เฉลยข้อสอบโอเนตภาษาอังกฤษ ม.3

ข้อสอบพรีโอเนต ปี 2559-2560 พร้อมเฉลย (ข้อสอบสำนักทดสอบ สพฐ)

ข้อสอบ PRE ONET ชั้น ม.3 ปี 2559

ข้อสอบ PRE ONET ชั้น ป.6 ปี 2559

ข้อสอบ PRE ONET ชั้น ม.3 ปี 2560

ข้อสอบ PRE ONET ชั้น ป.6 ปี 2560