โครงสร้างการบริหารกลุ่มนิเทศ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาแบ่งงานตามขอบข่ายและภารกิจ

งานธุรการ และ 6 กลุ่มงาน ดังนี้

1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

2. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

3. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

4. กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

5. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

6. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา