เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานและเลขานุการกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ