โรงเรียนบ้านนาฝาย อำเภอนาดูน ได้รับรางวัลชมเฉย

การประกวดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนดีเด่น โครงการ การพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

โรงเรียนบ้านสระแคน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

ส่งผลงานเข้าประกวดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนดีเด่น โครงการ การพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6ขอบคุณผู้อำนวยการลดาวัลย์ สีทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกทา ที่อำนวยการขยายผลโครงการ การพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning)