อำเภอวาปีปทุม

    โรงเรียน                                       ตำบล                                    websites

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง                 ตำบลโคกสีทองหลาง

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม                 ตำบลหนองทุ่ม

โรงเรียนเมืองวาปีปทุม                          ตำบลหนองแสง

โรงเรียนบ้านหนองไฮ                           ตำบลหนองไฮ

โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)    ตำบลแคน

โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา                       ตำบลงัวบา

โรงเรียนบ้านดงใหญ่                             ตำบลดงใหญ่

โรงเรียนบ้านนาข่า                                ตำบลนาข่า

โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ ตำบลบ้านหวาย

โรงเรียนบ้านโนน                                  ตำบลขามป้อม

โรงเรียนบ้านสนาม                                ตำบลเสือโก้ก

โรงเรียนบ้านหนองแสน                        ตำบลหนองแสน

โรงเรียนบ้านประแหย่ง                         ตำบลประชาพัฒนา

โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย                            ตำบลโพธิ์ชัย

โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ                ตำบลหัวเรือ