งานพัฒนาหลักสูตรฯ

     นางสาวปราณี วรรณปะเก
    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

                                                                                                                                           
                                          นายอาทิตย์ กลั่นกสิกรณ์                                                                            นางสาวบุษบา มิ่งไธสง
           งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้                งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้                                  เอกสารดาวน์โหลด

Comments