โครงสร้างกลุ่มนิเทศฯ

โครงสร้างการบริหารกลุ่มนิเทศ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาแบ่งงานตามขอบข่ายและภารกิจ
 
งานธุรการ และ 6 กลุ่มงาน ดังนี้

1.  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
2.  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
3.  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.  กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5.  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
6.  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษ