ประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (เขตสุจริต)

โพสต์18 มิ.ย. 2563 01:46โดยนางสาวกชกร อุดรศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 14.30 น. นายจำนงค์ สุดาเดช ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 พร้อมด้วย  ายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน  นายสุกิจ กลางสุข  ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน  รอง.ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์  ร่วมประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (เขตสุจริต)  เพื่อนำเข้าข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลของหน่วยงานต่อไป

Comments