นิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสต์9 มิ.ย. 2563 02:48โดยนางสาวกชกร อุดรศาสตร์   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2563 02:55 ]
วันที่ 1 - 5 มิถุนายน  2563  คณะกรรมการชุดที่ 16 นำโดยนายโกสิน กันหา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ  พร้อมด้วยนายธวัช สุริยภาพ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านโดน  และนางสาวช่อรัตนา ปัททุมมา ศึกษานิเทศก์  ออกติดตามผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา​ทางไกล​ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส​โค​โร​นา​ 2019 ​(COVID-19) กลุ่มเครือข่ายฯที่ 16 อ.ยางสีสุราช ได้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช โรงเรียนบ้านหนองแปน โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว โรงเรียนบ้านดงแคน โรงเรียนบ้านนกเหาะ โรงเรียนบ้านโดน โรงเรียนบ้านนาภู โรงเรียนบ้านศาลา โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ และโรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ โดยการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อรับทราบถึงบริบทและการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในการนี้ขอขอบคุณ​ท่านผู้บริหาร​ คณะ​ครูและบุคลากร​ทาง​การศึกษา​ ตลอดจนนักเรียนที่อำนวยความสะดวกในการนิเทศ​ ติดตามในครั้งนี้อย่างดียิ่งComments