การนิเทศ ติดตาม ผลการส่งเสริมการอ่าน โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โพสต์31 ก.ค. 2563 03:28โดยนางสาวกชกร อุดรศาสตร์
วันที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ผลการส่งเสริมการอ่าน โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งคณะกรรมการ แบ่งเป็น 2 คณะ คือ คณะที่ 1 ประกอบด้วย นายวิทยา คชโคตร ,
นางสาวช่อรัตนา ปัททุมมา  นางสาวกาญจนา หนูผาสุข และนางสาวกชกร อุดรศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 นิเทศติดตาม โรงเรียนอนุบาลจัมปาศรี โรงเรียนบ้านโนนรัง และโรงเรียนบ้านมะโบ่  คณะที่ 2 ประกอบด้วย นางปราณี วรรณปะเก , นางศธทบ ไชยจันทร์ดี และนายณวัตน์ จันทเขต  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  นิเทศติดตาม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา โรงเรียนปอพานหนองโน
Comments