อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ

โพสต์30 ต.ค. 2561 21:12โดยmkm2 admin   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2562 08:38 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต ๒ ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) เพื่อให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  และเพื่อเป็นการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ : เทคนิค สื่อ และการออกแบบเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนรู้สู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑”  โดยกรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม ได้ที่ https://goo.gl/forms/1IWNKjhkOK6Buc4K3
Comments