conference โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โพสต์30 ต.ค. 2561 21:12โดยmkm2 admin   [ อัปเดต 3 พ.ย. 2561 05:58 ]
ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 พร้อมกับคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ดำเนิการประชุมด้วยระบบ vdo conference โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อรับมอบนโยบาย พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561
Comments