ข่าวประจำวัน

ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ดำเนิการประชุมด้วยระบบ vdo conference โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อรับมอบนโยบาย พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้อง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2   เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561
Comments